Uwaga, KONKURS – regulaminy

Dodano: 17 maja 2019
Konkurs

Jak już wcześniej zapowiadaliśmy, w najbliższy weekend zapraszamy Was wszystkich na targi Kraków Moto Show, na których obiecaliśmy dla Was wiele atrakcji i oczywiście... nie kłamaliśmy! Wszystkich obecnych na naszym stoisku (W30, Hala Wisła) zapraszamy do udziału w 3 konkursach, w których do wygrania będą

 • Quad na weekend
 • Wyprawa quadowa
 • Trening z mistrzem
Poniżej regulaminy, zapraszamy do zapoznania się z nimi przed wzięciem udziału w konkursie.   REGULAMIN KONKURSU „TRENING Z MISTRZEM”  
 • 1. Postanowienia ogólne
Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest firma Arcom s.j. Artur Wilk, Robert Zięba  z siedzibą w Rzezawie przy ul. Brzeska 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia pod numerem KRS 0000094094, NIP: 868-10-14-503, zwana dalej "Organizatorem". Konkurs jest organizowany od 18.05.2019 do 19.05.2019 do godz. 16.00. Zasadą konkursu jest realizacja zadania konkursowego. Informacja o konkursie i zasadach uczestnictwa zostanie opublikowana podczas Targów Moto Show w Krakowie oraz na stronie www.armoto.pl. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 19.05.2019 o godzinie 17.00 na stoisku W30, będącym jednocześnie miejscem prowadzenia konkursu. Zwycięzca zostanie o fakcie wygranej poinformowany osobiście, w przypadku obecności na stoisku w trakcie ogłoszenia wyników lub telefoniczne i/lub mailowo.  
 • 2. Uczestnictwo w konkursie
Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w regulaminie oraz posiadają czynne prawo jazdy kat.B. Osoby niepełnoletnie nie mogą brać udziału w konkursie. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. Uczestnictwa w konkursie i praw oraz obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.  
 • 3. Przebieg i warunki udziału w konkursie
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i przekazanie organizatorowi formularza konkursowego dostępnego na stoisku W30 podczas Targów Moto Show w Krakowie, 18 oraz 19 maja 2019, do godz. 16:00. Na formularzu należy w krótko opisać, z czym można porównać emocje jazdy na quadach. Wygrywa autor najciekawszego porównania. Uczestnik zgłaszający się do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora dla celów przeprowadzenia konkursu. Fundator zastrzega sobie prawo do przyznawania nagród oraz może podjąć decyzję o nieprzyznaniu nagrody żadnemu uczestnikowi konkursu, jeśli nie uzna odpowiedzi za satysfakcjonującą. Organizator ogłosi Zwycięzców na swoim stoisku podsumowując zgłoszenia konkursowe z obu dni konkursu 19 maja 2019 r. o godz. 17:00  
 • 4. Zasady wyłaniania i ogłoszenia zwycięzców
Laureatami konkursu zostają osoby, które odpowiedzą na zadanie konkursowe w najciekawsze sposób. Laureatów wybierze 3 osobowe jury składające się z pracowników Organizatora.  
 • 5. Nagrody
Do wygrania jest „bon” uprawniający do odbycia jazd treningowych z licencjonowanym kierowcą rajdowym 4fun Rally Team Waldemarem Wojnarem. Termin odbycia jazd zostanie uzgodniony za porozumieniem stron w dogodnym dla obu stron terminie. Laureaci nie nabywają prawa do nagrody, jeżeli nie spełnili któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 regulaminu. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika konkursu danych kontaktowych, adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji, a także za wszelkie niezgłoszone Organizatorowi zmiany tych danych. Nagrody nie podlega przekazaniu osobie innej niż zwycięzca, ani też nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny. Stawienie się po odbiór nagrody w stanie wskazującym na spożycie alkoholu bądź innych środków odurzających oznacza automatyczne przepadnięcie nagrody bez prawa do reklamacji lub odwołania.  
 • 6. Postępowanie reklamacyjne
Reklamacje dotyczące spraw związanych z konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres e-mail: [email protected], wskazując w tytule i treści nazwę konkursu, którego się tyczy. Reklamacje dotyczące przebiegu należy składać od dnia ogłoszenia konkursu do 30 czerwca 2019 r. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację lub na adres e-mail, z którego nadesłano reklamację.  
 • 7. Ochrona danych osobowych
Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania i odbioru nagrody. Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: DzU z 2002 r., nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1. niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika jako zwycięzcy konkursu. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w konkursie.  
 • 8. Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.   REGULAMIN KONKURSU „QUAD NA WEEKEND”  
 • 1. Postanowienia ogólne
Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest firma Arcom s.j. Artur Wilk, Robert Zięba  z siedzibą w Rzezawie przy ul. Brzeska 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia pod numerem KRS 0000094094, NIP: 868-10-14-503, zwana dalej "Organizatorem". Konkurs jest organizowany od 18.05.2019 do 19.05.2019 do godz. 16.00. Zasadą konkursu jest realizacja zadania konkursowego. Informacja o konkursie i zasadach uczestnictwa zostanie opublikowana podczas Targów Moto Show w Krakowie oraz na stronie www.armoto.pl. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 19.05.2019 o godzinie 17.00 na stoisku W30, będącym jednocześnie miejscem prowadzenia konkursu. Zwycięzca zostanie o fakcie wygranej poinformowany osobiście, w przypadku obecności na stoisku w trakcie ogłoszenia wyników lub telefoniczne i/lub mailowo.  
 • 2. Uczestnictwo w konkursie
Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w regulaminie oraz posiadają czynne prawo jazdy kat.B. Osoby niepełnoletnie nie mogą brać udziału w konkursie. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. Uczestnictwa w konkursie i praw oraz obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.  
 • 3. Przebieg i warunki udziału w konkursie
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i przekazanie organizatorowi formularza konkursowego dostępnego na stoisku W30 podczas Targów Moto Show w Krakowie, 18 oraz 19 maja 2019, do godz. 16:00. Na formularzu należy napisać krótkie hasło reklamujące Centrum Quadowe ARmoto. Wygrywa autor najciekawszego sloganu. Uczestnik zgłaszający się do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora dla celów przeprowadzenia konkursu. Fundator zastrzega sobie prawo do przyznawania nagród oraz może podjąć decyzję o nieprzyznaniu nagrody żadnemu uczestnikowi konkursu, jeśli nie uzna odpowiedzi za satysfakcjonującą. Organizator ogłosi Zwycięzców na swoim stoisku podsumowując zgłoszenia konkursowe z obu dni konkursu 19 maja 2019 r. o godz. 17:00  
 • 4. Zasady wyłaniania i ogłoszenia zwycięzców
Laureatami konkursu zostają osoby, które odpowiedzą na zadanie konkursowe w najciekawsze sposób. Laureatów wybierze 3 osobowe jury składające się z pracowników Organizatora.  
 • 5. Nagrody
Do wygrania jest „bon” uprawniający do użyczenia na weekend, tj od soboty o godz 9.00 do niedzieli o godz 18.00, quada marki Polaris. Zwycięzca konkursu, w dniu odbioru nagrody, przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność finansową za użyczony pojazd, obliguje się oddać go w stanie nienaruszonym, pod rygorem odpowiedzialności finansowej za wszelakie powstałe uszkodzenia, oraz deklaruje się pokonać nim dystans nie większy, niż 100km dziennie. Zwycięzca przyjmuje również do wiadomości, że quad użyczany jest wyłącznie na terytorium Polski. Termin odbioru nagrody zostanie uzgodniony za porozumieniem stron w dogodnym dla obu stron terminie. Laureaci nie nabywają prawa do nagrody, jeżeli nie spełnili któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 regulaminu. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika konkursu danych kontaktowych, adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji, a także za wszelkie niezgłoszone Organizatorowi zmiany tych danych. Nagrody nie podlega przekazaniu osobie innej niż zwycięzca, ani też nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny. Stawienie się po odbiór nagrody w stanie wskazującym na spożycie alkoholu bądź innych środków odurzających oznacza automatyczne przepadnięcie nagrody bez prawa do reklamacji lub odwołania.  
 • 6. Postępowanie reklamacyjne
Reklamacje dotyczące spraw związanych z konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres e-mail: [email protected], wskazując w tytule i treści nazwę konkursu, którego się tyczy. Reklamacje dotyczące przebiegu należy składać od dnia ogłoszenia konkursu do 30 czerwca 2019 r. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację lub na adres e-mail, z którego nadesłano reklamację.  
 • 7. Ochrona danych osobowych
Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania i odbioru nagrody. Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: DzU z 2002 r., nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1. niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika jako zwycięzcy konkursu. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w konkursie.
 • 8. Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.   REGULAMIN KONKURSU „WYPRAWA QUADOWA”  
 • 1. Postanowienia ogólne
Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest firma Arcom s.j. Artur Wilk, Robert Zięba  z siedzibą w Rzezawie przy ul. Brzeska 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia pod numerem KRS 0000094094, NIP: 868-10-14-503, zwana dalej "Organizatorem". Konkurs jest organizowany od 18.05.2019 do 19.05.2019 do godz. 16.00. Zasadą konkursu jest realizacja zadania konkursowego. Informacja o konkursie i zasadach uczestnictwa zostanie opublikowana podczas Targów Moto Show w Krakowie oraz na stronie www.armoto.pl. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 25.05.2019 o godzinie 15.00 w salonie quadowym ARmoto w Bochni przy ulicy Adolfa Mitery 13. Zwycięzca zostanie o fakcie wygranej poinformowany osobiście, w przypadku obecności w salonie w trakcie ogłoszenia wyników lub telefoniczne i/lub mailowo.  
 • 2. Uczestnictwo w konkursie
Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w regulaminie oraz posiadają czynne prawo jazdy kat.B. Osoby niepełnoletnie nie mogą brać udziału w konkursie. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. Uczestnictwa w konkursie i praw oraz obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.  
 • 3. Przebieg i warunki udziału w konkursie
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i przekazanie organizatorowi formularza konkursowego dostępnego na stoisku W30 podczas Targów Moto Show w Krakowie, 18 oraz 19 maja 2019, do godz. 16:00. Na formularzu należy w krótko opisać gdzie i dlaczego chciałoby się jechać na quadzie. Wygrywa autor najciekawszego opisu. Uczestnik zgłaszający się do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora dla celów przeprowadzenia konkursu. Fundator zastrzega sobie prawo do przyznawania nagród oraz może podjąć decyzję o nieprzyznaniu nagrody żadnemu uczestnikowi konkursu, jeśli nie uzna odpowiedzi za satysfakcjonującą.  
 • 4. Zasady wyłaniania i ogłoszenia zwycięzców
Laureatami konkursu zostają osoby, które odpowiedzą na zadanie konkursowe w najciekawsze sposób. Laureatów wybierze 3 osobowe jury składające się z pracowników Organizatora.  
 • 5. Nagrody
Do wygrania jest „bon” uprawniający do wyruszenia na wyprawę quadową z ARmoto na użyczonym przez Organizatora Quadzie. Zwycięzca konkursu przejmuje pełną odpowiedzialność finansową za użyczony w ramach wyprawy sprzęt. Termin odbycia jazd zostanie uzgodniony za porozumieniem stron w dogodnym dla obu stron terminie. Laureaci nie nabywają prawa do nagrody, jeżeli nie spełnili któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 regulaminu. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika konkursu danych kontaktowych, adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji, a także za wszelkie niezgłoszone Organizatorowi zmiany tych danych. Nagrody nie podlega przekazaniu osobie innej niż zwycięzca, ani też nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny. Stawienie się po odbiór nagrody w stanie wskazującym na spożycie alkoholu bądź innych środków odurzających oznacza automatyczne przepadnięcie nagrody bez prawa do reklamacji lub odwołania.  
 • 6. Postępowanie reklamacyjne
Reklamacje dotyczące spraw związanych z konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres e-mail: [email protected], wskazując w tytule i treści nazwę konkursu, którego się tyczy. Reklamacje dotyczące przebiegu należy składać od dnia ogłoszenia konkursu do 30 czerwca 2019 r. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację lub na adres e-mail, z którego nadesłano reklamację.  
 • 7. Ochrona danych osobowych
Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania i odbioru nagrody. Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: DzU z 2002 r., nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1. niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika jako zwycięzcy konkursu. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w konkursie.  
 • 8. Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

News icon

Aktualności

quad polaris
Na co zwracać uwagę przy zakupie używanego quada?

Dodano: 6 maja 2021

Jazda quadem, zarówno rekreacyjna jak i off-roadowa z roku na rok zyskuje coraz większą popularność. Decydując się na nowy model, sprawa wydaje się całkiem prosta, wystarczy bowiem wybór najbardziej dopasowanego do swoich indywidualnych potrzeb modelu, spośród tych, oferowanych na rynku. Istnieje także możliwość wypożyczania quada na określony czas, oba rozwiązania są jednak dosyć kosztowne. Ciekawym i w dodatku opłacalnym wariantem[...]
quad
Przejażdżka quadem jako idealna atrakcja na wieczór kawalerski

Dodano: 2 kwietnia 2021

Wieczór kawalerski to wspaniałe chwile dla Pana Młodego i jego najbliższych przyjaciół. Jest to wieczór, którego wspomnienia nie sposób zapomnieć, choć i takie sytuacje się zdarzają, ale przyjemniej jednak, kiedy pamiętamy ten wyjątkowy męski wypad jako ostatnie chwile swojej wolności. Pomysłów na spędzenie tego dnia czy weekendu może być wiele. Jedni wolą domówki, inni lubią gdzieś wyjechać. Ale czy to[...]
opony do quada
Jakie parametry są ważne w przypadku opon do quada?

Dodano: 11 marca 2021

Quady, czyli czterokołowe motocykle w ostatnich latach mocno zyskały na popularności w Polsce. Można się nimi poruszać rekreacyjnie lub dostarczyć sobie nieco adrenaliny podczas jazdy wyścigowej czy po trudnym terenie. Podobnie jak w przypadku innych pojazdów, podstawą bezpiecznej jazdy quadem jest jego dobry stan techniczny, a także odpowiednie ogumienie. Wyróżnić możemy kilka parametrów, które warto wziąć pod uwagę, wybierając opony[...]